wood structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood structure

    * kỹ thuật

    kết cấu gỗ