wood staining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood staining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood staining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood staining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood staining

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hun gỗ