wood shrinkage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood shrinkage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood shrinkage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood shrinkage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood shrinkage

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự co của gỗ