wood scraper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood scraper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood scraper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood scraper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood scraper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ cọ bằng gỗ