wolf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf.

Từ điển Anh Việt

 • wolf

  /wulf/

  * danh từ, số nhiều wolves

  (động vật học) chó sói

  người tham tàn, người độc ác, người hung tàn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người hay chim gái

  to be as hungry as a wolf

  đói ngấu

  to cry wolf

  (xem) cry

  to have (hold) the wolf by the ears

  ở vào tình thế nguy hiểm, tiến lui đều khó

  to keep the wolf from the door

  đủ nuôi sống bản thân và gia đình

  wolf in sheep's clothing

  chó sói đội lốt cừu; kẻ giả nhân giả nghĩa, kẻ khẩu phật tâm xà

  * ngoại động từ

  ngốn, nuốt ngấu nghiến

  to wolf [down] one's food: nuốt ngấu nghiến đồ ăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wolf

  * kinh tế

  người đầu cơ có kinh nghiệm, từng trải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wolf

  any of various predatory carnivorous canine mammals of North America and Eurasia that usually hunt in packs

  Austrian composer (1860-1903)

  Synonyms: Hugo Wolf

  German classical scholar who claimed that the Iliad and Odyssey were composed by several authors (1759-1824)

  Synonyms: Friedrich August Wolf

  a man who is aggressive in making amorous advances to women

  Synonyms: woman chaser, skirt chaser, masher

  eat hastily

  The teenager wolfed down the pizza

  Synonyms: wolf down

  Similar:

  beast: a cruelly rapacious person

  Synonyms: savage, brute, wildcat