wolfhound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfhound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfhound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfhound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolfhound

    the largest breed of dogs; formerly used to hunt wolves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).