wolffia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolffia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolffia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolffia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolffia

    minute rootless aquatic herbs having globular fronds floating on or near the water surface and bearing one flower per frond

    Synonyms: genus Wolffia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).