wolfishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfishly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolfishly

    in the manner of a wolf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).