wolfgang pauli nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfgang pauli nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfgang pauli giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfgang pauli.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolfgang pauli

    Similar:

    pauli: United States physicist (born in Austria) who proposed the exclusion principle (thus providing a theoretical basis for the periodic table) (1900-1958)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).