wolf pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf pack.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolf pack

    a group of submarines operating together in attacking enemy convoys

    a group of wolves hunting together

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).