wolf fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolf fish

    Similar:

    wolffish: large ferocious northern deep-sea food fishes with strong teeth and no pelvic fins

    Synonyms: catfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).