wolf-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf-dog.

Từ điển Anh Việt

  • wolf-dog

    /'wulfdɔg/

    * danh từ

    giống chó canh cừu (phòng chó sói)

    giống chó lai sói