wolfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfish.

Từ điển Anh Việt

 • wolfish

  /'wulfiʃ/

  * tính từ

  (thuộc) chói sói; như chó sói

  tham tàn, hung ác

  a wolfish cruelty: tính hung ác như chó sói

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rất đói

  to feel wolfish: rất đói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wolfish

  Similar:

  wolflike: resembling or characteristic (or considered characteristic) of a wolf

  ran in wolflike packs

  wolfish rapacity

  edacious: devouring or craving food in great quantities

  edacious vultures

  a rapacious appetite

  ravenous as wolves

  voracious sharks

  Synonyms: esurient, rapacious, ravening, ravenous, voracious