wolf spider nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf spider nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf spider giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf spider.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolf spider

    ground spider that hunts its prey instead of using a web

    Synonyms: hunting spider

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).