wolfram (w) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfram (w) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfram (w) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfram (w).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wolfram (w)

  * kỹ thuật

  vonfram

  W

  hóa học & vật liệu:

  vonfarm