wolfskin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfskin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfskin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfskin.

Từ điển Anh Việt

  • wolfskin

    /'wulfskin/

    * danh từ

    da chó sói

    đồ làm bằng da chó sói