wolf-call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf-call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf-call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf-call.

Từ điển Anh Việt

  • wolf-call

    /'wulf,kɔ:l/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiếng huýt sáo (của anh chàng theo gái)