wolffiella gladiata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolffiella gladiata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolffiella gladiata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolffiella gladiata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolffiella gladiata

    Similar:

    mud midget: having narrow flat sickle-shaped submerged fronds; North America

    Synonyms: bogmat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).