with nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

with nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm with giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của with.

Từ điển Anh Việt

 • with

  /wi /

  * giới từ

  với, cùng, cùng với

  to argue with someone: c i lý với ai

  a kettle with a lid: một cái ấm với một cái vung

  to be with someone on a point: đồng ý với người nào về một điểm

  to rise with the sun: dậy sớm

  the man with the long beard: người (có) râu dài

  with young: có chửa (thú)

  with child: có mang (người)

  ở, ở ni

  it's a habit with him: ở anh ta đấy là một thói quen

  he lives with us: nó ở nhà chúng tôi, nó ở với chúng tôi

  bằng

  to welcome with smiles: đón tiếp bằng những nụ cười

  with all my might: bằng (với) tất c sức lực của tôi

  killed with a bayonet: bị giết bằng lưỡi lê

  về, về phần

  the decision rests with you: quyết định là về phần anh

  to be pleased with: bằng lòng về

  sick with love: ốm (vì) tưng tư

  đối với

  with him, money is not important: đối với anh ta, tiền bạc không quan trọng

  mặc dầu

  with all his weaknesses I like him: mặc dầu tất c những nhược điểm của anh ta, tôi vẫn thích anh ta

  cũng như

  to think with someone: cũng nghĩ như ai

  nay mà, lúc mà, trong khi

  what is to become him with both his parents gone: nay cha mẹ nó đ mất c rồi, thì nó sẽ ra sao

  away with it!

  (xem) away

  to be with it

  tài xoay, giỏi xoay

  out with

  (xem) out

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • with

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  với