withdrew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrew.

Từ điển Anh Việt

 • withdrew

  /wi 'dr :/

  * ngoại động từ withdrew; withdrawn

  rút, rút khỏi

  to withdraw the hand from the pocket: rút tay ra khỏi túi

  rút, rút lui

  to withdraw troops from a position: rút quân khỏi một vị trí

  to withdraw a sum of money: rút một số tiền ra

  to withdraw a child from school: cho một đứa bé thôi học

  rút, rút lại

  to withdraw an accusation: rút một lời tố cáo

  (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồi

  to withdraw an order: huỷ bỏ một lệnh; huỷ bỏ một đn đặt hàng

  kéo (màn)

  * nội động từ

  rút lui (khỏi một ni)

  after dinner they withdrew: sau bữa com họ rút lui

  (quân sự) rút quân

  ra, rút ra

  to withdraw from a society: rút ra khỏi một hội