withdrawal eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal eye

    * kỹ thuật

    vòng móc tháo (thiết bị gia công chất dẻo)