withdrawal sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal sleeve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal sleeve

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ống lót rút tháo được