withdrawal fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal fork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal fork

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cần nhả ly hợp (dạng nĩa)