withdrawal of casing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal of casing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal of casing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal of casing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal of casing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự rút ống chống