withdrawal plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal plan

    * kinh tế

    các khoản rút tiền