withdrawal simptoms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal simptoms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal simptoms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal simptoms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal simptoms

    * kỹ thuật

    y học:

    hội chứng rút thuốc