withdrawal mechanism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal mechanism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal mechanism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal mechanism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal mechanism

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ cấu lùi (dao)