withdrawal tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal tool

    * kỹ thuật

    dụng cụ tháo

    kìm nhổ