withdrawal tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal tube

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống chiết