withdrawal test of pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal test of pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal test of pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal test of pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal test of pile

    * kỹ thuật

    thí nghiệm nhổ cọc