withdrawal of fixed assets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal of fixed assets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal of fixed assets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal of fixed assets.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal of fixed assets

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự thu hồi vốn cố định