withdrawal of casing sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withdrawal of casing sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withdrawal of casing sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withdrawal of casing sea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • withdrawal of casing sea

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự rút của biển