without notice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without notice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without notice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without notice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without notice

    * kinh tế

    không có thông báo trước