without engagement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without engagement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without engagement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without engagement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without engagement

    * kinh tế

    không cam kết

    không cam kết, không ràng buộc