without external debt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without external debt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without external debt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without external debt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without external debt

    * kinh tế

    không có nợ nước ngoài