without recourse letter of credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without recourse letter of credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without recourse letter of credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without recourse letter of credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without recourse letter of credit

    * kinh tế

    thư tín dụng miễn truy đòi