without compensation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without compensation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without compensation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without compensation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without compensation

    * kinh tế

    không đền bù