without interacting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without interacting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without interacting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without interacting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without interacting

    * kỹ thuật

    không tương tác