without our responsibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without our responsibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without our responsibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without our responsibility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without our responsibility

    * kỹ thuật

    ngoài trách nhiệm của chúng tôi