without warning (the user) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without warning (the user) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without warning (the user) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without warning (the user).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without warning (the user)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không có cảnh báo (cho người dùng)