without obligation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without obligation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without obligation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without obligation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without obligation

    * kinh tế

    không có nghĩa vụ