without charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without charge

    * kinh tế

    miễn phí

    * kỹ thuật

    miễn phí