without margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without margin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without margin

    * kinh tế

    không có tiền cọc, tiền bảo chứng