without any liability on our part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without any liability on our part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without any liability on our part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without any liability on our part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without any liability on our part

    * kinh tế

    không có sự cam kết nào về phần chúng tôi