without-profit insurance policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without-profit insurance policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without-profit insurance policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without-profit insurance policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without-profit insurance policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm không hưởng lợi nhuận