without letter of credit transaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without letter of credit transaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without letter of credit transaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without letter of credit transaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without letter of credit transaction

    * kinh tế

    giao dịch không có thư tín dụng