without recourse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without recourse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without recourse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without recourse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without recourse

    * kinh tế

    không có quyền truy đòi

    miễn truy đòi