without nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without.

Từ điển Anh Việt

 • without

  /wi' aut/

  * giới từ

  không, không có

  to without travel without a ticket: đi xe không (có) vé

  rumour without foundation: tin đồn không căn cứ

  without end: không bao giờ hết

  without number: không thể đếm được, hằng hà sa số

  to speak English without making mistakes: nói tiếng Anh không lỗi

  (từ cổ,nghĩa cổ) ngoài; khỏi

  without this place: ngoài chỗ này; khỏi chỗ này

  * phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) bên ngoài, phía ngoài, ở ngoài, ngoài

  to stay without: ở ngoài

  * liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trừ phi

  * danh từ

  phía ngoài, bên ngoài

  from without: từ ngoài vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • without

  * kinh tế

  không

  không có

  không, không có

  * kỹ thuật

  mà không