without benefit to/ of salvage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without benefit to/ of salvage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without benefit to/ of salvage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without benefit to/ of salvage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without benefit to/ of salvage

    * kinh tế

    không được hưởng lợi ích của tài sản cứu được