without profits policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without profits policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without profits policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without profits policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without profits policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm không chia lãi